algemene voorwaarden cursussen

voorwaarden CREA cursussen

basisvoorwaarden

inschrijven voor een CREA cursus

De inschrijving voor CREA cursussen staat open voor iedereen van 18 jaar en ouder. CREA hanteert prijzen en voorwaarden voor verschillende categorieën. Afhankelijk daarvan krijg je wel of geen korting en heb je wel of geen voorrang bij inschrijven (zie onder over de voorrangsregel).

prijscategorieën bij CREA cursussen

 • student
  Je bent voor CREA student wanneer je voltijd onderwijs volgt aan een MBO, HBO of WO instelling of deeltijdstudent bent aan de UvA of HvA. Let op: PhD kandidaten van de UvA/HvA vallen onder medewerker UvA/HvA.
  prijs: je krijgt 50% korting op de reguliere cursusprijs. De prijs staat bij elke cursus vermeld.
  voorrang: ja
 • jong-alumnus UvA/HvA
  Je bent voor CREA in seizoen 2022-2023 jong-alumnus UvA/HvA als je ná 1 september 2017 bent afgestudeerd aan de UvA of HvA. De datum op je diploma is leidend.
  prijs: je krijgt 25% korting op de reguliere cursusprijs.
  voorrang: ja
 • oud-alumnus UvA/HvA
  Je bent voor CREA in seizoen 2022-2023 oud-alumnus UvA/HvA als je vóór 1 september 2017 bent afgestudeerd aan de UvA of HvA. De datum op je diploma is leidend.
  prijs: je krijgt 25% korting op de reguliere cursusprijs.
  voorrang: nee
 • medewerker UvA/HvA
  Wanneer je bij de start van een cursus aantoonbaar werkzaam bent bij de UvA of HvA. Ook PhD kandidaten van de UvA/HvA vallen binnen deze categorie.
  prijs: je krijgt 25% korting op de reguliere cursusprijs.
  voorrang: nee
 • overigen
  Iedereen die niet binnen één van de bovenstaande categorieën valt
  prijs: je betaalt de reguliere cursusprijs.
  voorrang: nee

wat is de voorrangsregel?

Voor de cursussen in blok 1, 2 en 3 geldt een voorrangsregel voor de volgende twee categorieën: studenten van alle onderwijsinstellingen en recent afgestudeerden van de UvA en HvA. Zij mogen zich eerder voor cursussen inschrijven dan anderen.

Voor het najaar/blok 1 (start september 2022) geldt deze regel tot 5 september 2022. Voor de cursussen in de winter/blok 2 (start januari 2023) geldt deze voorrang tot 19 december 2022. Voor de cursussen die in het voorjaar/blok 3 (start april 2023) geldt de voorrang tot 20 maart 2023. Bij de zomercursussen/blok 4 is er geen voorrangsregel.

Hier lees je tot welke categorie je behoort.

controle inschrijving

Als je een cursus met korting volgt, moet je bij de eerste cursusbijeenkomst aan kunnen tonen dat je recht hebt op die korting. Als je niet in één van de kortingsgroepen valt hoef je geen legitimatie mee te nemen.
Dit zijn de bewijzen waar we om vragen:

 • Als je student bent:
  – een geldige collegekaart voor het huidige studiejaar i.c.m. een bewijs van inschrijving (print-out of op smartphone)
  óf een voorlopig bewijs van inschrijving (print-out of op smartphone)
  – óf een print-out (of op smartphone) van een bevestiging van je aanmelding bij Studielink
  Let op: een Studenten OV-chipkaart is geen geldig bewijs dat je op dit moment studeert.
 • Als je jong-alumnus UvA / HvA bent:
  – een kopie (foto of scan mag ook) van je bul waarop staat dat je een opleiding hebt afgerond aan één van deze twee instellingen op of na 1 september 2017.
  Let op: CREA houdt geen afgestudeerdenlijst meer bij zoals voorheen, iedereen die zich al eerder met korting bij CREA heeft ingeschreven dient per cursusstart een bewijs te laten zien.
 • Als je oud-alumnus UvA / HvA bent:
  – een kopie (foto of scan mag ook) van je bul waarop staat dat je een opleiding hebt afgerond aan één van deze twee instellingen voor 1 september 2017.
  óf een geldige alumnipas (UvA of HvA)
  Let op: CREA houdt geen afgestudeerdenlijst meer bij zoals voorheen. Iedereen die zich al eerder met korting bij CREA heeft ingeschreven dient per cursusstart een bewijs te laten zien.
 • Als je medewerker UvA / HvA bent:
  – een medewerkerspas met foto en/of persoonlijke gegevens
  óf een kopie van je laatste salarisstrook (bedragen kun je uiteraard doorstrepen)
  óf een kopie van een recent bankafschrift waarop een storting van je salaris staat
  (bedragen kun je uiteraard doorstrepen)
  óf een kopie van een arbeidsovereenkomst

hoe zijn de cursusblokken ingedeeld?

De 10-weekse CREA cursussen zijn verdeeld over 3 blokken. Blok 1 (najaar) start in september, blok 2 (winter) start in januari en blok 3 (voorjaar) start in april. Bij feestdagen verspringen de cursussen een week en er wordt altijd ruimte gelaten tussen de cursusblokken voor eventuele inhaallessen in het geval van uitvallen van docent.

Er zijn een aantal cursussen die van deze 10 weken afwijken. Dat zijn de weekcursussen tijdens de zomer (Zomercursussen), ieder blok zijn er een aantal dagcursussen (Crash Courses), weekendcursussen en speciale projecten (popbands, jazzbands, Any Blue Koor, CREA orkest, Studentenkoor Amsterdam, Choreografieproject), die meer dan 10 weken duren.
Bij elke cursus staat vermeldt wat de startdatum is en in welk blok de cursus valt.

wat is een fysieke en een online?

 • Fysieke cursussen: deze cursussen vinden in het CREA gebouw plaats.
 • Online cursussen: deze cursussen vinden volledig online plaats en niet bij CREA. Je volgt de cursus dus vanuit huis

taal

CREA biedt cursussen aan in het Nederlands (NL), in het Engels (EN) en cursussen die openstaan voor iedereen (NL/EN). Houd er bij de laatste categorie rekening mee dat de docent mogelijk les geeft in beide talen, zodat iedereen alles kan volgen. Kijk goed onder welke categorie jouw cursus valt (zie het vlaggetje in het blokje met cursusinformatie).

annulering en restitutie

 • Als er voor een bepaalde cursus onvoldoende aanmeldingen zijn, kan CREA besluiten de cursus te annuleren. Bij niet doorgaan van de cursus krijgt de cursist zo spoedig mogelijk bericht. Het deelnemersgeld wordt dan teruggestort.
 • CREA behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het cursusrooster.
 • Wanneer een cursus of cursusdeel door omstandigheden, daaronder tevens begrepen maatregelen van de overheid, niet kan doorgaan, wordt het deelnemersgeld naar rato terugbetaald.
 • Annulering door een cursist kan uitsluitend door middel van een schriftelijke opzegging. De datum van ontvangst van de opzegging is hierbij bepalend.
 • Bij schriftelijke opzegging tot 2 weken voor aanvang ontvangt de cursist het volledige deelnemersgeld terug.
 • Bij schriftelijke opzegging vanaf 2 weken voor aanvang van de cursus heeft CREA aanspraak op een redelijke vergoeding die gelijk is aan het deelnemersgeld. Er wordt dan geen deelnemersgeld teruggestort.*
 • Indien een cursist na een auditie (indien van toepassing) niet is toegelaten wordt het deelnemersgeld teruggestort.
 • In geval van ziekte of verhindering van een docent wordt de les óf door een vervangende docent gegeven óf aan het einde van de cursusperiode ingehaald. De inhaalles kan op een andere dag en tijd plaatsvinden.

ingangseis

 • Indien aan een cursus ingangseisen zijn verbonden en CREA constateert dat de cursist hier niet aan voldoet, heeft CREA het recht de cursist uit te schrijven of, als dat mogelijk is, in een andere cursus te plaatsen. Bij overplaatsing naar een andere cursus wordt een eventueel verschil in cursusprijs verrekend. Bij uitschrijving wordt € 25,- administratiekosten in rekening gebracht.
 • Voor een cursus die reeds is gestart kun je je niet meer inschrijven.

afwezigheid cursist

Als een cursist niet aanwezig kan zijn tijdens de les, dient hij/zij dit telefonisch door te geven aan de balie.

fotografie en video-opnames

Tijdens cursussen en presentaties kunnen foto’s en video-opnamen gemaakt worden voor publicitaire doeleinden, zoals folder, flyer, poster, website, dag- en weekbladen. Als je hiertegen voorafgaand aan de cursus geen schriftelijk bezwaar aantekent (CREA, t.a.v. cursusadministratie, Nieuwe Achtergracht 170, WV Amsterdam o.v.v. de cursus waaraan je deelneemt) gaat CREA er vanuit dat je hiermee akkoord gaat. Uiteraard kun je ter plekke aan de fotograaf kenbaar maken of je al dan niet gefotografeerd wenst te worden.

vragenlijst

Aan het einde van de cursus ontvang je een vragenlijstje. Beantwoorden van de vragen helpt ons bij het verbeteren van onze activiteiten.

door cursisten gemaakte werken

Door cursisten gemaakte werken worden tot uiterlijk 3 weken na afloop van de cursus bewaard.

aansprakelijkheid

CREA is niet aansprakelijk voor schade aan en/of het verdwijnen/zoekraken van eigendommen en goederen van cursisten.

CREA is niet aansprakelijk voor schade van cursisten ten gevolge van het niet, of niet geheel kunnen verzorgen van cursussen, vanwege overmacht. Hieronder wordt ook verstaan maatregelen die CREA moet of vanuit haar verantwoordelijkheid meent te moeten nemen, om de gezondheid en/of veiligheid van de cursisten en medewerkers van CREA zoveel als mogelijk is te borgen.

aanvullende coronavoorwaarden CREA cursussen

Laatste update: 23/02/2022

 • In en om het CREA gebouw dienen bezoekers en medewerkers zich te houden aan alle actueel geldende Nederlandse maatregelen, in het bijzonder alle basisregels voor iedereen zoals die zijn gepubliceerd op www.overheid.nl in verband met het Coronavirus Covid 19. De actueel geldende maatregelen worden bekend verondersteld.
 • Door je in te schrijven voor een CREA cursus garandeer je, dat je niet naar het CREA gebouw zal komen om deel te nemen aan een cursus wanneer je Covid-19 symptomen hebt, zoals benauwd zijn en/of koorts hebben, of wanneer een huisgenoot die symptomen heeft.
 • Een cursus wordt aangeboden en gegeven in 1 van de 3 volgende vormen: online, deels online / deels fysiek (hybride) , of geheel fysiek (real-life). Welke vorm het betreft staat bovenaan in de cursustekst op de website vermeld. Hier kun je lezen welke vorm op welke manier wordt gegeven.
 • Wanneer een cursus of cursusdeel door omstandigheden, daaronder tevens begrepen maatregelen van de overheid, in een andere vorm gegeven moet gaan worden, een en ander uitsluitend ter beoordeling van CREA, bijvoorbeeld van fysiek naar hybride, of naar online, blijft dit een volwaardige uitvoering van een CREA cursus zoals door CREA is aangeboden. Deze eventuele wijziging  geeft daarom geen recht op restitutie van het cursusbedrag.

Onderstaande twee voorwaarden golden tot 24 februari 2022:
Deze zijn nog van toepassing op inschrijvingen voor 24 februari 2022

 • Wanneer je koorts hebt en/of benauwd bent blijf je thuis. Indien je een cursus daarom niet kunt volgen of niet kunt afmaken, zal het cursusbedrag, al dan niet naar rato, worden omgezet in een saldo dat ten dele of geheel te besteden is aan cursus in seizoen 2021-2022 ( voorjaar 2022 of zomer 2022). Het saldo is niet opvraagbaar, strikt persoonlijk en daarom niet overdraagbaar.
 • Wanneer een huisgenoot koorts heeft en/of benauwd is, blijf je thuis. Indien je een cursus daarom niet kunt volgen of niet af kunt maken, zal het cursusbedrag, al dan niet naar rato, worden omgezet in een saldo dat ten dele of geheel te besteden is aan cursus in seizoen 2021-2022 (voorjaar 2022 of zomer 2022). Het saldo is niet opvraagbaar, strikt persoonlijk en daarom niet overdraagbaar.

voorbehoud

Aan eventuele fouten in het publiciteitsmateriaal kunnen geen rechten worden ontleend.

X