voorwaarden & huisregels studiohuur

voorwaarden & huisregels studiohuur

Zolang de maatregelen gelden om verspreiding van Corona tegen te gaan blijven de basisvoorwaarden voor de studiohuur bij CREA van kracht. Aanvullend gelden een aantal coronavoorwaarden voor de CREA studioverhuur zolang de overheid maatregelen treft om verspreiding tegen te gaan.  Aan de basishuisregels zijn ook aanvullende coronahuisregels toegevoegd.

De kabinetsmaatregelen en adviezen van het RIVM zijn leidend voor deze voorwaarden en deze kunnen dus aan verandering onderhevig zijn.

basisvoorwaarden studioverhuur

 • Naast de basisvoorwaarden gelden er tot nader order aanvullende voorwaarden voor studiohuur i.v.m. corona.
 • CREA verhuurt studio’s voor repetities van podiumkunsten. Huren voor vergaderen of het geven of ontvangen van workshops, lessen, cursussen etc . is niet toegestaan. Het organiseren van lesbijeenkomsten is voorbehouden aan CREA alleen.
 • Studio’s kunnen alleen voor en op hele uren worden gereserveerd.
 • Het kan voorkomen dat reserveringen geannuleerd of gewijzigd moeten worden, omdat CREA door omstandigheden gedwongen is de gereserveerde studio voor andere doeleinden te CREA neemt hier dan tevoren contact over op.
 • CREA bepaalt of een studio geschikt is voor het beoogde gebruik door de huurder. Lees hier wat er in verband met de coronamaatregelen wel of niet kan in de verhuurstudio’s.
 • Groepen kunnen alleen van studentenkorting gebruik maken wanneer meer dan de helft van de groep aantoonbaar uit studenten bestaat.
 • Annuleren is kosteloos tot 24 uur voor de desbetreffende reservering. Daarna ben je het hele bedrag kwijt.
 • Voor reserveringen voor een project langere termijn of speciale wensen, dient eerst contact opgenomen te worden met het CREA secretariaat: planning@crea.nl.

prijscategorieën

CREA hanteert voor studiohuur m.i.v. 5 september 2022 de volgende prijscategorieën:
student | amateurs, culturele of onderwijsinstelling | regulier
Totdat aangetoond is dat een huurder tot een lagere prijscategorie behoort zal het hoogste tarief gehanteerd worden.

Je kwalificeert tot de categorie student wanneer je voltijd dagonderwijs volgt aan een WO, HBO of MBO, of deeltijd aan de UvA of HvA. Dit kun je aantonen door aan de CREA balie een van de volgende bewijzen te tonen:
– een geldige collegekaart voor het huidige studiejaar i.c.m. een bewijs van inschrijving (print-out of op smartphone)
– óf een voorlopig bewijs van inschrijving (print-out of op smartphone)
– óf een print-out (of op smartphone) van een bevestiging van je aanmelding bij Studielink
Let op: een Studenten OV-chipkaart is geen geldig bewijs dat je op dit moment studeert.

Voor de categorie amateurs, culturele of onderwijsinstelling bepaalt CREA of en zo ja welke bewijsvoering voorgelegd dient te worden om in aanmerking te komen voor dit tarief.

Voor de categorie regulier dient geen bewijsvoering getoond te worden.

basishuisregels

 • Aanwijzingen van CREA-personeel dienen te worden opgevolgd.
 • Eten in de studio’s en het theater is niet toegestaan.
 • Drinken mag alleen worden meegenomen in een kartonnen beker. Deze wordt op verzoek door het CREA Cafe verstrekt. Het is echter NIET toegestaan om deze bekers mee nemen naar een voorstelling in het CREA theater.
 • Het meenemen van eten en serviesgoed uit het CREA Café naar andere gedeeltes van het CREA gebouw is niet toegestaan.
 • Het is niet toegestaan om zonder overleg met het beheer of de balie de inrichting van de studio’s te wijzigen.
 • CREA is niet aansprakelijk voor diefstal of verlies van eigendommen in de CREA gebouwen.
 • Deelname aan activiteiten en/of gebruik van faciliteiten van CREA gebeurt op eigen risico.
 • Mededelingen (flyers, posters, oproepen etc.) mogen alleen op de daarvoor bestemde borden warden geprikt door Stichting CREA en organisaties die in het pand huizen.
 • Gevonden voorwerpen worden twee weken bewaard bij de balie. Daarna worden ze weggegooid.
 • Fietsen en huisdieren mogen niet mee naar binnen.
 • CREA is een rookvrij gebouw.

aanvullende coronavoorwaarden studioverhuur

 • CREA bezoeken kan alleen op afspraak. Dus alleen wanneer je een studio via CREA hebt gereserveerd kun je CREA binnenkomen. Het reserveren van een studio kan alleen op afstand: zet online tegoed op je account en reserveer telefonisch een studio (zie hier hoe dit in zijn werk gaat).
 • Ieder individu verleent medewerking aan de triage bij de ingang van het pand voordat hij/zij wordt toegelaten.
 • Kom voor de reservering zoveel mogelijk precies op tijd en verlaat het CREA-gebouw na gebruik van de studio zo spoedig mogelijk.
 • Groepen wachten buiten CREA tot ze compleet zijn en worden dan in 1x toegelaten.
 • Het is van belang dat iedere huurder van studio’s van CREA zijn of haar verantwoordelijkheid neemt in verband met het Coronavirus Covid-19. In en om het CREA gebouw dienen alle bezoekers, medewerkers en huurders, zich te houden aan alle actueel geldende Nederlandse maatregelen, in het bijzonder alle basisregels voor iedereen zoals die zijn gepubliceerd op www.overheid.nl in verband met het Coronavirus Covid 19. De actueel geldende maatregelen worden bekend verondersteld. Huurders zijn verplicht er actief voor te zorgen dat iedereen die aanwezig is in de gehuurde ruimte zich houdt aan alle actueel geldende Nederlandse maatregelen.
 • De huurder dient de personen die aanwezig (zullen) zijn in de gehuurde ruimte, er tijdig op te wijzen dat zij, wanneer zij koorts hebben en/of benauwd zijn, of wanneer een huisgenoot van 1 van hen koorts heeft en/of benauwd is, thuis moeten blijven.
 • Door van CREA een studio te huren, zeg je toe en garandeer je, dat je als huurder niet naar het CREA gebouw zult komen om gebruik te maken van de gehuurde ruimte wanneer je Covid-19 symptomen hebt, zoals benauwd zijn en/of koorts hebben, of een huisgenoot hebt die dat heeft. Je zegt bij huur ook toe en garandeert dat je er actief voor zorg draagt dat er geen personen in de door jou gehuurde studio aanwezig zullen zijn die Covid-19 symptomen hebben, zoals benauwd zijn en/of koorts hebben, of een huisgenoot hebben die dat heeft.
 • Wanneer de verhuur van een studio door bijzondere omstandigheden, daaronder tevens begrepen (nieuwe) maatregelen van de overheid met betrekking tot het Covid-19 virus, niet door kan gaan, een en ander uitsluitend ter beoordeling van CREA, behoudt CREA zich het recht voor de huur te annuleren. In dat geval zal de betaalde huurprijs worden gerestitueerd.
 • Wanneer tijdens het gebruik maken van de gehuurde studio, de huurder en/of 1 of meer andere in de gehuurde ruimte aanwezige personen, zich niet houd(t)(en) aan de aanvullende coronavoorwaarden voor studioverhuur, een en ander uitsluitend ter beoordeling van CREA, behoudt CREA zich het recht voor de huur onmiddellijk te beëindigen en verplicht huurder zich in dat geval het gehuurde onmiddellijk te ontruimen. In dat geval zal de betaalde huurprijs niet, ook niet deels, worden gerestitueerd.
 • Bij elke studio op de website staat hoeveel mensen er maximaal in de studio worden toegestaan om social distancing te kunnen garanderen.
X