algemene huurvoorwaarden CREA theater en muziekzaal

algemene huurvoorwaarden CREA theater en muziekzaal

Zolang de maatregelen gelden om verspreiding van Corona tegen te gaan blijven de basisvoorwaarden voor huur van het CREA theater en de muziekzaal van kracht. Aanvullend gelden een aantal coronavoorwaarden voor verhuur zolang de overheid maatregelen treft om verspreiding tegen te gaan. De kabinetsmaatregelen en adviezen van het RIVM zijn leidend voor deze voorwaarden en deze kunnen dus aan verandering onderhevig zijn.

Hier zie je welke voorwaarden aanvullend gelden en op welke datum die versie is opgesteld/aangepast. Wanneer een wijziging gevolgen heeft voor de vorm en het verloop van de verhuur, worden de personen/organisaties die een reservering hebben staan daarover ingelicht.

basisvoorwaarden huur CREA theater en muziekzaal

openingstijden

 • Het CREA gebouw is op werkdagen geopend van 9.00 tot 23.00 uur, zaterdag van 10.00 tot 23.00 uur, zondag van 11.00 tot 17.00 uur. Avondprogrammering is niet mogelijk op zondag.
 • Het CREA café is maandag tot en met vrijdag geopend van 9.00 tot 01.00 uur, zaterdag van 10.00 tot 01.00 uur, zondag van 11.00 tot 19.00 uur.
 • De technicus van dienst heeft recht op pauzes: minimaal 30 minuten per 5 gewerkte uren. De pauze tijden van de technicus kunnen in samenspraak met hem/haar gewijzigd worden om aan te sluiten bij het programma van het evenement.
 • De Muziekzaal kan eventueel langer openblijven buiten openingstijden, mits dit is afgesproken.
 • De HUURDER dient de zaal, de kleedkamer en bijbehorende ruimten elke voorstellingsdag of na afloop van het evenement op te ruimen binnen een half uur na afloop van de voorstelling/het evenement. De HUURDER dient vóór sluitingstijd van CREA het pand te hebben verlaten, tenzij anders afgesproken.

techniek & decor

 • Tijdens de opbouw en afbraak is er een technicus van CREA aanwezig. Dit is de enige persoon die de technische apparatuur bedient, tenzij anders afgesproken. De opbouw en afbreektijden worden vooraf in overleg bepaald.
 • Gebruik van speciale effecten zoals open vuur, rook, verf, confetti en/of water en andere materialen, vermeld op de PRIE-lijst, is verboden zonder overleg vooraf met CREA.  Door de HUURDER meegebrachte technische apparatuur of decor dient vooraf te worden aangemeld bij CREA. De HUURDER mag eigen materialen niet zonder toezicht van een technicus van CREA in de zaal aanbrengen en/of aansluiten.
 • De HUURDER mag binnen het CREA gebouw niets aanplakken of op welke wijze dan ook bevestigen zonder voorafgaande toestemming van CREA. Ophanging en bevestiging van materialen dient te geschieden met door CREA te leveren bevestigingsmateriaal. Het aanbrengen of gebruik van haken, spijkers, schroeven, punaises, plakband, serpentines, kauwgom, confetti en dergelijke is verboden. De HUURDER is verantwoordelijk voor het verwijderen en opruimen van aangebrachte materialen.
 • De HUURDER heeft de beschikking over alle technische middelen die de zaal biedt, mits vooraf besproken is.
 • Op de voorstelling dag dient de HUURDER na afloop van de laatste voorstelling het decor af te breken en weg te voeren. Dit dient te gebeuren binnen de openingstijden van CREA. CREA is niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan achtergelaten materiaal.
 • Alle door de HUURDER in het theater of de muziekzaal gebrachte goederen dienen te voldoen aan de veiligheidsvoorschriften van de brandweer. Indien CREA de goederen niet veilig acht, heeft CREA het recht goederen te weigeren of een voorstelling te annuleren.
 • N.B.: de kleedkamer kan enkel in gebruik worden genomen bij gebruik van de Theaterzaal. Bij gebruik van de Muziekzaal is dit niet mogelijk tenzij anders afgesproken.

kaartverkoop

 • De HUURDER zorgt zelf voor de kaartverkoop (kas, wisselgeld en kaarten) voorafgaand aan de voorstelling, tenzij anders afgesproken.
 • In de Theaterzaal geldt een maximum publieksaantal van 120 personen. Het maximum publieksaantal voor de Muziekzaal is afhankelijk van de zaalopstelling (max. 100-250 personen). Hierover dient de HUURDER vooraf afspraken te maken met CREA.
 • Bij kaartverkoop dient de HUURDER voor studenten een maximumtarief van € 10,- te hanteren.

auteursrechten

 • Met betrekking tot het op toe voeren werk, de muziek of de film(s) is de HUURDER zelf verantwoordelijk om aan deverplichtingen te voldoen van de algemene voorschriften betreffende auteursrechten. CREA aanvaardt geen aansprakelijkheid uit welke hoofde dan ook voor de consequenties van nalatigheid inzake het verwerven van auteursrechten.

aansprakelijkheid

 • De HUURDER stelt zich zonder voorbehoud aansprakelijk voor beschadigingen aan het theater en/of de muziekzaal en de inventaris, die door de HUURDER en de bijhorende medewerkers in de ruimste zin opzettelijk of als gevolg van nalatigheid worden toegebracht. De HUURDER erkent bij voorbaat de verplichting de daardoor veroorzaakte kosten, zoals deze door CREA te goeder trouw zullen worden begroot, aan CREA te voldoen.
 • CREA aanvaardt geen aansprakelijkheid uit welke hoofde dan ook voor beschadigingen aan – of verlies van eigendommen van de HUURDER of van derden die zich ten behoeve van de HUURDER in CREA bevinden, behoudens indien en voor zover die schade of dat verlies te wijten is aan opzet of grove schuld van personeel in dienst van – en werkzaam ten behoeve van CREA.

contractbreuk

 • Indien de HUURDER meer dan 4 weken voor de voorstelling afzegt, is de HUURDER geen huurbedrag verschuldigd.
 • Als de HUURDER binnen 4 weken voor de voorstelling afzegt, betaalt de HUURDER 25% van het overeengekomen huurbedrag.
 • Als de HUURDER binnen 2 weken voor de voorstelling afzegt, betaalt de HUURDER 50% van het overeengekomen huurbedrag.
 • Als de HUURDER binnen 1 week voor de voorstelling afzegt, betaalt de HUURDER het volledig overeengekomen huurbedrag.
 • Indien de HUURDER op de in dit contract vermelde punten nalatig is en CREA hierdoor schade lijdt, zal CREA deze schade op de HUURDER verhalen.
 • CREA houdt zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden indien de zaal niet beschikbaar is vanwege niet op tijd te verhelpen technische of bouwkundige problemen.
 • Het schenden van de huurvoorwaarden kan als gevolg hebben dat CREA de gebruiker beboet met een bedrag van €250,-. Daarnaast kan CREA ook kosten in rekening brengen voor schoonmaak (tot €50,-) en schade.

vorderingen

De HUURDER vrijwaart CREA van enige vorderingen door derden.

parkeergelegenheid

CREA ligt aan een autovrij terrein. Een laad en los plek voor een auto of bestelbus voor korte termijn is alleen mogelijk in overleg met CREA. In de omgeving zijn mogelijkheden tot betaald parkeren.

horeca

Indien de HUURDER horecavoorzieningen wenst, is de HUURDER verplicht gebruik te maken van de horecafaciliteiten van het CREA café, tenzij daar andere afspraken over zijn gemaakt.

aanvullende coronavoorwaarden huur CREA theater/muziekzaal

Laatste update: 08/07/2020

 • CREA bezoeken kan alleen op afspraak. Dus alleen wanneer je bezoekers gereserveerd hebben voor het betreffende evenement in een van de uitvoeringszalen kun je CREA binnenkomen.
 • De huurder van de zaal is verantwoordelijk voor het aannemen van reserveringen en deze lijst door te geven aan CREA via events@crea.nl én planning@crea.nl. Hierbij dienen emailadres en telefoonnummer van de betreffende persoon genoteerd te worden.
 • Het maximum aantal toegestane reserveringen is voor 30 personen.
 • Ieder individu verleent medewerking aan de triage bij de ingang van het pand voordat hij/zij wordt toegelaten.
 • Door van CREA een zaal te huren, zeg je toe en garandeer je, dat je als huurder niet naar het CREA gebouw zult komen om gebruik te maken van de gehuurde ruimte wanneer je Covid-19 symptomen hebt, zoals benauwd zijn en/of koorts hebben, of een huisgenoot hebt die dat heeft. Je zegt bij huur ook toe en garandeert dat je er actief voor zorg draagt dat er geen personen in de door jou gehuurde studio aanwezig zullen zijn die Covid-19 symptomen hebben, zoals benauwd zijn en/of koorts hebben, of een huisgenoot hebben die dat heeft.
 • Het pand is vanaf 15 minuten voor aanvang van het evenement toegankelijk voor inloop. Voor dit moment wordt men nog niet toegelaten. Na het evenement dient men het pand direct te verlaten. Men mag niet blijven wachten/hangen in de hal of andere verkeersruimtes.
 • Het is van belang dat iedere huurder van zalen van CREA zijn of haar verantwoordelijkheid neemt in verband met het Coronavirus Covid-19. In en om het CREA gebouw dienen alle bezoekers, medewerkers en huurders, zich te houden aan alle actueel geldende Nederlandse maatregelen, in het bijzonder alle basisregels voor iedereen zoals die zijn gepubliceerd op www.overheid.nl in verband met het Coronavirus Covid 19. De actueel geldende maatregelen worden bekend verondersteld. Huurders zijn verplicht er actief voor te zorgen dat iedereen die aanwezig is in de gehuurde ruimte zich houdt aan alle actueel geldende Nederlandse maatregelen.
 • Wanneer de verhuur van een zaal door bijzondere omstandigheden, daaronder tevens begrepen (nieuwe) maatregelen van de overheid met betrekking tot het Covid-19 virus, niet door kan gaan, een en ander uitsluitend ter beoordeling van CREA, behoudt CREA zich het recht voor de huur te annuleren. In dat geval worden er geen kosten in rekening gebracht.

aanvullende coronahuisregels huur CREA theater/muziekzaal huur

Laatste update: 08/07/2020

 • De huurder wordt met klem verzorgd om een actieve rol te spelen bij het begeleiden van het publiek in het naleven van de (corona)huisregels en voorwaarden. Doormiddel van het vooraf informeren van hun bezoekers en door tijdens het evenement hun gasten te begeleiden.
 • Bezoekers dienen de zaal in single file en op 1,5 meter afstand van elkaar binnen te komen en te verlaten.
 • Men dient eerst de stoelen het verst van de ingang te bezetten en dan rij voor rij de stoelen op te vullen. Bij het verlaten van de zaal dient dit ook rij voor rij te gaan waarbij eerst de rij het dichtst bij de uitgang de zaal verlaat.
 • De huurder dient het evenement zo te organiseren dat er géén gelijktijdige in- en uitloop naar de zaal is.
 • Houd altijd 1,5 meter afstand van andere aanwezigen.
 • Men mag alleen gebruik maken van de stoelen die hier voor beschikbaar zijn gesteld. Stoelen mogen NIET verplaatst worden.
 • Houd je aan de richtlijnen en volg de looproutes die CREA aan heeft gegeven in het gebouw.
 • Let op! Onze lift is alleen beschikbaar voor mindervaliden en goederen.
 • De kleedkamer van het Theater kan door maximaal 4 personen tegelijkertijd gebruikt worden.
 • Toiletbezoek wordt ontmoedigd. Indien nodig kan men gebruik maken van het toilet die te bereiken is via de gouden trap in de hal. LET OP: de uitloop route van het toilet verloopt via een andere weg, namelijk via de nooduitgang. De route staat ter plekke aangegeven.
 • Bij voorkeur worden er geen microfoons gebruikt. Indien nodig gaat de voorkeur uit naar dasspeld microfoons die de gebruiker zelf opspeld en die niet gedeeld wordt met anderen. Als gebruik van handmicrofoons onvermijdelijk is dan NIET delen met anderen. Als het delen van microfoons onvermijdelijk is dan desinfectie spray en doekjes op de vloer hebben om voor overhandiging de microfoon te reinigen.
 • Vragen vanuit het publiek worden NIET met microfoon gesteld.
 • Bij voorkeur worden er GEEN pauzes gehouden. Indien een pauze toch nodig is dan dient deze in de zaal plaats te vinden; het is mensen niet toegestaan om zich naar elders in het gebouw te verplaatsen of even naar buiten te gaan m.u.v. toiletbezoek.

aanvullende informatie omtrent de corona situatie in CREA

Laatste update: 08/07/2020

 • Tot nader orde is het niet mogelijk om catering te voorzien in de zalen.
 • Het café is alleen toegankelijk na reservering via: www.crea.nl/cafe/ (Het terras van het café is zonder reservering toegankelijk.)
 • Bekijk voor hier wat voor algemene coronamaatregelen CREA treft.
X